Showing all 12 results

Mã sản phẩm : API®
Nhà sản xuất : bioMérieux

Mã sản phẩm : CEFASE
Nhà sản xuất : CPC Biotech

Mã sản phẩm : GP-0x-GP25-0x
Nhà sản xuất : Crosstex

Mã sản phẩm : LCT
Nhà sản xuất : CPC Biotech

Mã sản phẩm : CSE
Nhà sản xuất : FUJIFILM Wako

Mã sản phẩm : PEN-LQS
Nhà sản xuất : CPC Biotech

Mã sản phẩm : PENASE
Nhà sản xuất : CPC Biotech

Mã sản phẩm : VITEK® ID
Nhà sản xuất : bioMérieux

Mã sản phẩm : API®
Nhà sản xuất : bioMérieux

Mã sản phẩm : C7131
Nhà sản xuất : Hardy Diagnostics