Showing 1–12 of 16 results

Mã sản phẩm : API®
Nhà sản xuất : bioMérieux

Mã sản phẩm : WPEK4-xxxx
Nhà sản xuất : FUJIFILM Wako

Mã sản phẩm : CEFASE
Nhà sản xuất : CPC Biotech

Mã sản phẩm : 2040 ~ 2377
Nhà sản xuất : Neptune

Mã sản phẩm : BTxx
Nhà sản xuất : Neptune

Mã sản phẩm : GP-0x-GP25-0x
Nhà sản xuất : Crosstex

Mã sản phẩm : LCT
Nhà sản xuất : CPC Biotech

Mã sản phẩm : CSE
Nhà sản xuất : FUJIFILM Wako

Mã sản phẩm : PEN-LQS
Nhà sản xuất : CPC Biotech